ການຕະຫຼາດ

ການຕະຫຼາດ

ເຫດການວັດທະນະ ທຳ

2

ຮ່ອງຮອຍຂອງພວກເຮົາ

2

ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ

2

ມູນຄ່າແລະ Marketshare

2

ຄູ່ຮ່ວມງານ

2

ອັນດັບ 10